• Polski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Tytuł projektu: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w przedsiębiorstwie ALKAZ

Cele projektu: Budowa przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa ALKAZ na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Efekty projektu: Umożliwienie wdrożenia produkcji z tworzyw biodegradowalnych.

Wartość projektu: 3 690 000,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 1 679 700,00 zł

Alkaz Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1. Badania na rynek dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie przez Alkaz Sp. z o.o. Sp. K. innowacyjnej technologii wytwarzania detali z tworzyw sztucznych metodą wtrysku ciśnieniowego wspomaganego ultradźwiękowo”.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie technologii wytwarzania detali z tworzyw sztucznych metodą wtrysku ciśnieniowego wspomaganego ultradźwiękowo, będącej rezultatem prac badawczych

Wartość projektu: 14 982 258,54 zł

Wartość dofinansowania: 7 203 418,80 zł

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy
Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Efekty projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 297287,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 297287,40 zł

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Zakup usług rozwojowych w przedsiębiorstwie ALKAZ
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zbytu.
Wartość projektu: 492000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 199960,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.
Wartość projektu: 2213754,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 876474,67 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ
Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Ulepszenie produktów i usług oraz obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 246000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91981,60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zbytu.
Wartość projektu: 4638207,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2639252,91 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ, etap 2
Cele projektu: Uzyskanie zdolności technologicznej, do rozszerzenia oferty obecnej na rynku niemieckim i angielskim o produkcję form wtryskowych.
Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.
Wartość projektu: 2 214 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 079 820,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie ALKAZ
Cele projektu: Rozbudowa infrastruktury badawczej przedsiębiorstwa ALKAZ i realizacja celów badawczych.
Efekty projektu: Rozwój technologii przetwarzania biotworzyw.
Wartość projektu: 3 734 716,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 708 054,94 zł