• Polski

Projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że nasza firma, Alkaz Sp. z o.o. Sp. K., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Cele projektu dotyczą podniesienia sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa ALKAZ, poprzez zwiększenie w działalności, udziału technologii informacyjno- komunikacyjnych.